سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین رحیمیان – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب خراسان
علی حسینی راد – کارشناس بخش تحقیقات خاک و آب خراسان

چکیده:

بمنظور بررسی اثرات کاربرد پلیمرهای سوپر جاذب بر مصرف آب آبیاری و عملکرد گوجه فرنگی طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی بر روی دو نوع پلیمر سوپر جاذب بنامهای استاکوسورب (stockosorb) و سوپر آب A200با ۱۱ تیمار در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق در سالهای ۸۴-۸۵ اجرا گردید. تیمارهای طرح عبارت بودند از ۱- تیمار شاهد (بدون مصرف هیدروژل) با دور آبیاری ۷ روز. ۲- مصرف ۱۰ کیلوگرم در هکتار هیدروژل استاکوسورب با دور آبیاری ۷ روز ۳- مصرف ۳۰کیلوگرم در هکتار استاکوسورب با دور آبیاری ۱۴ روز. ۴- مصرف ۵۰کیلوگرم در هکتار استاکوسورب با دور ابیاری ۱۴ روز ۵- مصرف ۷۰ کیلوگرم در هکتار استاکوسورب با دور ابیاری ۲۱ روز. ۶- مصرف ۹۰ کیلوگرم در هکتار استاکوسورب با دور ابیاری ۲۱ روز. ۷- مصرف ۱۰ کیلوگرم در هکتار هیدروژول سوپر آب A200 با دور ابیاری ۷ روز ۸- مصرف ۳۰ کیلوگرم در هکتار سوپر آب A200 با دور آبیاری ۱۴ روز. ۹- مصرف ۵۰ کیلوگرم در هکتار سوپر آب A200 با دور آبیاری ۱۴ روز. ۱۰- مصرف ۷۰ کیلوگرم در هکتار سوپرآب A200 با دور آبیاری ۲۱ روز. ۱۱- مصرف ۹۰ کیلوگرم در هکتار سوپر آب A200 با دور ابیاری ۲۱ روز.
نتایج نشان داد که بین تیمارها اختلاف معنی دار در سطح ۱% وجود دارد، بهترین تیمار، تیمار شماره ۷ با عملکرد ۴۵/۳ تندر هکتار بود که با مصرف ۱۰ کیلوگرم پلیمر سوپر جاذب آب A200 با دور آبیاری ۷ روز بدست آمد. این تیمار افزایش عملکردی معادل ۴۰% نسبت به شاهد را نشان داد.پس از این تیمار، تیمار ۲ (مصرف ۱۰ کیلوگرم در هکتار استاکوسورب با دور آبیاری ۷ روز) با عملکرد ۴۰ تن در هکتار نسبت به شاهد ۲۸% افزایش عملکرد داشت.