سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ندا قمری –
دانش –

چکیده:

امروزه به دلیل محدودیت های قانونی که در مورد روشهای سوزاندن و دفن لجن فاضلاب در اراضی و اقیانوسها به وجود آمده است، متخصصین محیط زیست برا ی رها یی از مشکلات ناش ی از لجن تول ی د شده در تصفیه خانه ها، استفاده از آن را به عنوان کود در کشاورزی توصیه می کنند . لجن فاضلاب رسوباتی است تشکیل شده از مواد معدنی و آلی که در مراحل مختلف تصفیه به صورت توده غلیظی از فاضلاب جدا می شود . این مواد به دلیل دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ترکیبات آلی و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می ت وانند ب ه عنوان یکی از بهترین و ارزانترین کودهای آلی برای اراضی کشاورزی مطرح باش ند. اما وجود پتانسیل سمی عواملی از قبیل فلزات سنگین در لجن ها که مهمترین فاکتور محدود کننده استفاده از آنها می باشد، نبا ید از نظر دور بماند . بسیاری ا ز محققین کاهش کیفیت و عملکرد محصولات در کاربردهای بالای لجن فاضلاب را به دلیل وجود فلزات سنگین در لجن دانستند [ ٥ و ٧].