سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدنبی ایلکایی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
داود حبیبی –
فرزاد پاک نژاد –
ناصر خدابنده – استاددانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کلروکولین کلراید CCC و زمان محلول پاشی آن برصفات فیزیولوژیک وفعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت درذرت رقم ۷۰۴ تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی درسال ۱۳۸۵ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی کرج ماهدشت انجام گرفت این ازمایش بصورت کرتهای دوبارخرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار اجرا شد تیمارهای آبیاری نرمال و تنش قطع ابیاری پس ازگرده افشانی درکرت اصلی و تیمار محلول پاشی و عدم محلول پاشی CCC درکرت فرعی و زمان محلول پاشی دردو مرحله ۶برگی و ۱۵روز پس ازآن درکرت های فرعی فرعی درنظر گرفته شد نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث افزایش معنی دار فعالیت انزیم های انتی اکسیدان و کاهش پایداری غشای سیتوپلاسمی ذرت شد کاربرد CCC با غلظت ۱/۵ لیتر درهکتار درمقایسه با عدم کاربرد آن عملکرد دانه رطوبت نسبی برگ فعالیت انزیم سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز را به ترتیب ۱۸و۸و۹۶و۴۷درصد افزایش داد زمان محلول پاشی فقط روی فعالیت انزیم سوپراکسید دیسموتاز اثرمعنی داری را داشت و درمورد سایر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری ایجاد نکرد.