سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمود محمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخت
بیژن حقیقتی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختی

چکیده:

بهره وری آب کشاورزی از مهمترین موضوعاتی است که در سالهای اخیر مورد توجه جدی مجامع علمی آب و آبیاری قرار گرفته است . ( احسانی و همکاران ).۱۳۸۳ تنظیم و باز و بسته شدن روزنه های برگ، کنترل آب مصرفی، حفظ تعادل رطوبت و شادابی گیاه، کاهش آب مصرفی به ازاء هر واحد محصول تولیدی و ادامه کربن گیری در شرایط خشکی از نقشهای مؤثر پتاسیم در گیاه می باشد که باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکی می گردند ( ملکوتی ۱۳۷۵). Saeedو همکاران ۱۹۹۷در یونجه نتیجه گرفتند چنانچه دور آبیاری از ۷ به روز ۱۴ روز برسد میزان محصول۲۵ درصد کاهش خواهد یافت و رابطه بین ماده خشک و آب مصرفی یک تابع خطی میباشد . بررسیهایAmlid 1998 نشان می دهد مصرف ۲۰۰ کیلو گرم در هکتار سولفات پتاسیم در شبدر قرمز منجر به افزایش عملکرد و وزن هزار دانه این محصول می گردد . Guobin و همکاران ۱۹۹۲ اثرات تنش آبی را برروی تولید پارامترهای رشد و روابط آب در دو گیاه شبدر و فالاریس در یک مرتع مخلوط مورد استفاده قرار داده و گزارش نمودند در شرایط بدون تنش تولید علوفه شبدر دو برابر علوفه تولیدی گیاه فالاریس می باشد . اما تحت تنش آبی ۲۰ درصد اجزاء عملکرد و پارامترهای رشد در شبدر نسبت به گیاه فالاریس کاهش قابل ملاحظه ای می یابد . Piana و ۱۹۹۷ , pecetti تأثیر سه رژیم رطوبتی ( قطع آبیاری در اولین هفته گلدهی، قطع آبیاری در ۱۰ تا ۲۰ روز بعد از گلدهی و آبیاری مکرر در فصل گلدهی ) را بر روی عملکرد بذر ۲ رقم شبدر برسیم (Seaton, Geralton) مورد بررسی قرار داده و گزارش نمودند تنش رطوبتی در مرحله گلدهی منجر به کاهش عملکرد بذر می گردد و این تأثیر در رقم Geralton نسبت به رقمSeatonکمتر می باشد در ضمن عملکرد بذر با آبیاری مکرر در فصل گلدهی کاهش پیدا می کند