سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدهادی داودی – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فرید آستانه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
حمید الوندکوهی – کارشناس ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

استفاده از آهک به منظور تثبیت و تقویت خاک به صورت مخلوطی از پودر آهک و خاک و یا مخلوط دوغاب آهک و خاک موجب می شود که در کنار اثرات مکانیکی مطلوب، تأثیرات ناخواسته ای نیز ایجاد شود که اهم آنها عبارت است از کاهش شدید نفوذپذیری و افزایش زیاد قلیائیت خاک . اخیراً روش جدیدی برای افزودن آهک به خاک ارائه شده است که طی آن آهک به صورت محلول به خاک اضافه می شود و از این طریق یون کلسیم به صورت آزاد به محیط وارد می گردد . در این مقاله تأثیرات یون کلسیم بر نفوذپذیری خاک و همچنین ظرفیت کاتیون قابل تبادل و درجه قلیائیت خاک مورد بررسی قرار می گیرد . بدین منظور مدل فیزیکی آزمایشگاهی تهیه شد و یک توده خاک رسی به مدت شصت روز در معرض جریان محلول اشباع آهک قرارگرفته و روزانه آزمایشات نفوذپذیری بر خاک و همچنین اندازهگیری PH ، EC و CEC بر محلول عصاره اشباع خاک انجام گرفت . نتایج به دست آمده نشان داد که جریان حاوی یون آزاد کلسیم، در کوتاه مدت و میان مدت، اثرات نامطلوب در خاک ایجاد نمی نماید و نفوذپذیری و پارامترهای زیستمحیطی آن از قبیل ظرفیت کاتیون قابل تبادل، هدایت الکتریکی و درجه قلیائیت خاک تحت تأثیر قرار نمی گیرد .