سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسینعلی قرایی – پژوهشیاران گروه کشاورزی و صنایع غذایی پژوهشکده تحقیقات توسعه فناوری
علیرضا رضایی – پژوهشیاران گروه کشاورزی و صنایع غذایی پژوهشکده تحقیقات توسعه فناوری

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کود باکتوسول، اوره و فسفات آمونیوم بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی زمینی به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع واقع در منطقه فسا، استان فارس انتخاب شد. پس از کاشت بذر (Cal J) در خزانه و آماده سازی زمین اصلی، نشاها در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به مزرعه اصلی انتقال داده شد. بوته ها به فاصله ۴۵ سانتمیتر روی ردیفهایی با فاصله ۶۰ سانتمیتر از یکدیگر کشت و بین هر دو ردیف یک پشته با عرض ۹۰ سانتیمتر درنظر گرفته شد. هر تیمار دارای ۴ خط ۱۰ متری بود. فاکتورها عبارت بودند از فاکتور A، کود باکتوسول در چهار سطح صفر، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ کیلوگرم در هکتار و فاکتورB، کودهای اوره و فسفات آمونیوم، به این ترتیب که سطح b1بدون استفاده از هیچ کود شیمیایی، سطح b2بدون استفاده از کود شیمیایی در مرحله نشاء و ۲۰۰ کیلو فسفات آمونیوم یک ماه بعد از کاشت و ۲۰۰ کیلوگرم اوره به صورت سرک در سه مرحله. سطح b3 ، استفاده از ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم در مرحله نشاء، ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم یک ماه بعد از کاشت. و۲۰۰ کیلوگرم اوره به صورت سرک طی سه مرحله. عملیات داشت طبق عرف محلی انجام و در زمان برداشت محصول از شش بوته از وسط دو خط میانی انجام و عملکرد محاسبه گردید. در هر مرحله صفات کمی و کیفی اندازه گیری شد. ارزیابی کمی و کیفی نشان می دهد که تیمارهای مختلف باکتوسول بر ویتامین ث، اسیدیته، واکنش، چگالی، اندازه میوه، اندازه متوسط میوه، عملکرد، وزن گوجه فرنگی قرمز، و وزن گوجه فرنگی سبز اثر نداشته است ولی بر کل مواد محلول اثر داشته و آن را افزایش داده است. افزایش کودهای شیمیایی باعث افزایش اسیدیته، عملکرد و کاهش گوجه فرنگی های با قطر کمتر ۶۰ میلیمتر شده است، اما کودهای شیمیایی روی سایر صفات اثر معنی دار نداشته است. اثرات متقابل کود آلی باکتوسول و کود شیمیایی روی صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی متفاوت بوده است.