سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمد احدنژاد روشی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور رشت
طاهره علیمرادی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور رشت
مریم احمدی میرک – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور رشت

چکیده:
مطالعه حاضر به بررسی اثرات گردشگری بر محیط زیست روستای دوش می پردازد، و در تلاش است که تأثیرهای گردشگران وارد شده بر این روستا را از نظر ساکنان بومی این روستا مورد سنجش قرار دهد. جامعه آماری در آن ساکنان بومی روستای دوش می باشد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت و روش جز تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد، ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و در تهیه سوالات و گویه های تحقیق از روش دلفی (کارشناسی) استفاده شده است. در این پژوهش از ۱۰ گویه استفاده شده است. که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از گویه ها از آمار توصیفی و استنباطی و طیف لیگرت در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافت های تحقیق نشانگر آن است که محیط روستا بر اثر ورود گردشگران و عدم مدیریت مناسب در این باره دچار آلودگی های زیست محیطی زیادی شده است. در نهایت برای کاهش اثرات گردشگران بر محیط زیست این روستا پیشنهادهایی مانند تعاون و همکاری اهالی روستا با مسئولان و مدیران محیط زیست، نصب سطل های اشغال در اطراف روستا و غیره لحاظ شده است.