سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
کتایون علیزاده – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
طیبه قیطاسی – استاد دانشگاه پیام نور ایران

چکیده:
شهرها به عنوان کانون تجمع انسانی، مدام منابع بیشتری را طلب می کند و گسترش پیوسته آنها از مراکز شهری به سمت حومه و مناطق برون حومه ای، مردم را از مواهب و عرصه های طبیعی دورتر می سازد. رشد شهری مسلط در قرن بیستم، به شکل گسترش افقی بوده و پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و بویژه زیست محیطی را به همراه داشته است که منجر به طرح نظریه توسعه پایدار و توجه به محیط زیست گردید. بدیهی است شناخت پیامدهای زیست محیطی ناشی از توسعه شهر می تواند در بهبود کیفیت محیط شهری و برنامه ریزی آینده مؤثر باشد؛ لذا در این پژوهش رشد وتوسعه کالبدی شهر ایلام و اثرات آن بر محیط زیست شهر مطالعه ردیده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که از مطالعات اسنادی و آ»ار و اطلاعات م وجود بهره گیری شده است. نتایج بررسی شش دسته آلودگی های آب، هوا، خاک، جمع آوری و فع ناقص زباله شهری، جمع آوری ناقص فاضلاب شهری و نگهداری دام در شهرایلام بیانگر وجود این نوع آلودگی ها در شهر ایلام می باشد که نشان می دهد افزایش جمعیت و رشد و گسترش شهری، عامل مؤثری در تخریب منابع و بحران های زیست محیطی منطقه بوده است.