سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهناز ربیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

مدیریت بهینه تکنولوژی در سطح کلان جامعه باعث افزایش بهره‌وری، رشد تولید و صادرات می‌شود. تکنولوژی‌های جدید موجب تقویت جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات می‌باشند. علاه بر آن، تکنولوژی باعث تغییر هزینه نسبی تولید و نیز افزایش مزیت نسبی بنگاه ها و در نهایت کشورها می‌شود. دستیابی به تکنولوژی های جدید به بنگاههای اقتصادی اجازه می‌دهد توان تولیدی خود را ارتقاء بخشند که این امر نیز منجر به رشد ظرفیت، کاهش هزینه، افزایش کیفیت و افزایش سرعت در تحویل کالاورشد اقتصادی کشور می‌شود. هدف از این مقاله بررسی اثر ارتقاء تکنولوژی بر رشد تولید ناخالص داخلی در کشور است.در این مقاله اهمیت عامل تکنولوژیبر رشد اقتصادیاز طریق مدلهای رشد درونزا توضیح داده می‌شود و ضمن بررسی مدل رشد درونزای رومر،یک مدل ریاضی برای رشد اقتصادی ایران ساخته و اثر تکنولوژی، سرمایه انسانی و سایر عواملبر اساس آزمون انجام شده به روش رگرسیون چند متغییره برآورد گردیده است. یافته های بدست آمده از تحقیق نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در ارتقاء و بهبود تکنولوژی میزان تولید را ۰/۱۸ درصد افزایش می‌دهد و یک درصد افزایش در سرمایه‌گذاری بر کالاهای واسطه و مواد اولیه تولید را ۰/۵ درصد و یک درصد افزایش در سرمایه انسانی میزان تولید را ۰٫۲۸ درصد افزایش می‌دهد.