سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مهدی نیک مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علی سپهری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر چهار محلول KCl و NaCl دو درصد، پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ ده درصد و آب مقطر بر روی درصد سبز شدن و رشد گیاهچه ای دو رقم گندم دیم (سرداری و آذر ۲) و دو رقم جو دیم (سرارود و سهند) آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا اجرا گردید، ابتدا بذور فوق به مدت ۱۲ و ۲۴ ساعت در هر یک از محلولها پرایم شد ه و پس از خشک شدن در شرایط آزمایشگاه و ضدعفونی با قارچ کش.، در مزرعه با فاصله خطوط ۲۵ سانتیمتر و تراکم ۴۰۰ بوته در متر مربع کشت گردید و تاریخ و درصد سبز شدن ، صفات طول ریشه چه ، طول ساقه چه ، وزن خشک ریشه چه ، وزن خشک ساقه چه ، وزن خشک کل ، نسبت ریشه چه به ساقه چه اندازه گیری شده نتایج نشان داد در مورد اثر محلولها بر روی طول ریشه چه ، وزن خشک ریشه چه و درصد سبز شدن فقط NaCl تفاوت معنی داری با بقیه محلولها داشت از نظر وزن خشک کل نیز NaCl و KCl تفاوت معنی داری از خود نشان دادند در صورتی که بین محلولها از نظر طول ساقه چه و وزن خشک ساقه چه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. تفاوت بین ارقام نیز از نظر درصد سبز شدن معنی دار بود که بیشترین مقدار را رقم سرارود به خود اختصاص داد.