سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی کارخانه چی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی
مصطفی شیرین پور – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
محمدعلی رخش ماه – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی

چکیده:

با استفاده از اکسید های Co، Cr ، Pr و La در وریستورهای بر مبنی ZnO که در آن اکسید لانتانیم با میزان آلایش ۰/۵% ، ۱% و ۱/۵% مولی ساخته و مورد مطالعه قرارداده شد . بعد از توزین اکسید ها پودر را با روش خاصی مخلوط نموده و در دمای ۶۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت تکلیس کرده و پس از ساخت قرصها آنها را در دمای ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد بازپخت کردیم. آنگاه الکترودها را به قرص ها وصل نموده و منحنی غیرخطی آنها را رسم نموده و ضریب غیرخطی و نیز جریان نشتی را در سه غلظت فوق محاسبه نمودیم. ملاحظه شد که با افزایش غلظت اکسید La ضریب غیر خطی به شدت کاهش می یابد. و در ۰/۵%مولی بیشترین مقدار خود را دارد.