سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اذین عقدایی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید هراتی زاده – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

سنتز نانوساختارهای یک بعدی نیمرسانای نیترید الومینیم AIN با استفاده از روش نیتروژن دهی مستقیم درکوره الکتریکی تیوپی به صورت موفقیت امیز انجام شد. نمونه های سنتز شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مورد مطالعه قرارگرفته است تصاویر میکروسکوپی تشکیل نانو سختار های مختلف ا زجمله نانوسیم هایی با طول چند میکرومتر و قطر ۱۰۰-۲nm را نشان میدهد بررسی طیف اپتیکی نمونه های سنتز شده که با منگنز و مس الایش یافتهاند و همچنین نمونه های بدون الایش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نتایج وجود طیفهایی در ناحیه ی سه رنگ اصلی ابی ، سبز و قرمز را نشان میدهند.