سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
اسماعیل کرمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان
اکبر اسحاقی – استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر
فخرالدین مجیری – کارشناس ارشد
ایمان ابراهیم زاده – مربی دانشگاه ازاداسلامی نجف آباد

چکیده:
یکی ازچالشهای بزرگی که همواره پیشروی صنعت هوافضا است چگونگی مقابله با محیط نامتعادل خارج ازجو است درکنار موادبکاربرده شده درماهواره ها سلولهای خورشیدی یکی ازاجزای کلیدی ماهواره ها بشمارمیرود نانوفیلم کربن شبه الماسی بخاطرخواص اپتیکی و تریبولوژیکی مناسب کاندیدای استفاده درمحیط خارج ازجو است درمقاله حاضربه منظور بررسی اثراکسیژن اتمی برخواص سایشی نانوفیلم کربن شبه الماسی اززیرلایه های سیلیکونی پلی کریستال نوعP استفاده شد درابتدا نانوفیلم کربن شبه الماسی به روش RF-PECVD و باضخامت ۸۰نانومتر برزیرلایه های سیلیکونی اعمال شد سپس اثراکسیژن اتمی برخواص سایشی نمونه ها قبل و بعدازاعمال نانوفیلم کربن شبه الماسی مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد پوشش محافظ و ضدبازتاب کربن شبه الماسی میتواند سلولهای خورشیدی سیلیکونی پلی کریستال نوع P رادربرابر پرتوهای اکسیژن اتمی باشار۱۵ ۱۰×۶ atom/cm-2.s محافظت نماید