مقاله اثربخشي آلبوترول در حجم هاي ريوي بيماران انسدادي مزمن تنفسي سيگاري و غير سيگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۲۶ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آلبوترول در حجم هاي ريوي بيماران انسدادي مزمن تنفسي سيگاري و غير سيگاري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلبوترول
مقاله ريه
مقاله سيگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: نوري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: دستگاه تنفس يکي از مهم ترين سيستم هاي بدن از لحاظ گرفتار شدن به بيماري هاي عفوني و غير عفوني است. در حال حاضر بيماري مزمن انسدادي ريوي، پنجمين علت مرگ و مير در جهان است که در آينده به سومين علت مرگ و مير تبديل خواهد شد. سيگار يک عامل پيش برنده در بيماري هاي دستگاه تنفس مي باشد. لذا بررسي ميزان تغييرات حجم هاي ريوي ناشي از سيگار به عنوان يک فاکتور خطر مهم است. هدف از اين مطالعه، بررسي اثر بخشي آلبوترول در حجم هاي ريوي بيماران مزمن تنفسي انسدادي سيگاري و غير سيگاري مي باشد.
روش تحقيق: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني است که در شهرستان سبزوار بر روي ۷۵ بيمار که با علايم COPD در طول سال ۸۸-۱۳۸۷ به مطب تخصصي ريه مراجعه کردند، انجام شد. روش جمع آوري داده ها شامل: مشاهده، معاينه، علايم بيماري و تست تنفسي بود که توسط پزشک انجام مي شد. قبل و بعد از استنشناق آلبوترول، تست عملکردي ريوي انجام گرفت و حجم هاي ريوي FEV1، FVC و FEV1/FVC اندازه گيري و ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون U من و يتني و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از ۷۵ بيمار ۴۱ مورد مرد و ۳۴ نفر زن بودند. ميانگين سن مردان ۵۰٫۱±۲٫۹ و در زنان ۴۹٫۶±۲٫۹ بود. ميانگين حجم FVC قبل از استنشاق آلبوترول در بيماران مزمن انسدادي ريوي در بين گروه هاي سني کمتر از ۶۰ سال در مقايسه با افراد بالاتر از ۶۰ سال تفاوت معني داري نداشت (p=0.07)، در حالي که بعد از استنشاق آلبوترول تفاوت معني دار بود (p=0.04). ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين سن با نسبت FEV1/FVC در بيماران غير سيگاري تفاوت معني دار آماري وجود دارد و اين تفاوت با سن رابطه مستقيم دارد، در حالي که در بيماران سيگاري اين ارتباط معني دار نبود.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که سيگار نه تنها باعث کاهش حجم هاي ريوي بيماران مي شود، بلکه اثربخشي آلبوترول را در بيماران مزمن انسدادي تنفسي کم مي کند.