مقاله اثربخشي آموزش ابراز وجود بر سلامت روان شناختي و عزت نفس نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش ابراز وجود بر سلامت روان شناختي و عزت نفس نوجوانان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش ابراز وجود
مقاله سلامت روان شناختي
مقاله عزت نفس
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدي الناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش ابراز وجود بر سلامت روان شناختي و عزت نفس نوجوانان بود. بدين منظور، ۳۰ نفر از دانش آموزان پسر شهرستان نهاوند انتخاب و به شکل تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه کاربندي شدند، سپس آموزش ابراز وجود در ۸ جلسه ۱۲۰ دقيقه اي براي گروه آزمايش اجرا شد. يافته ها، نشان داد که نمره عزت نفس و نمره کلي سلامت رواني و زيرگروه هاي آن (نارساکنش وري اجتماعي، اضطراب و افسردگي) به صورت معناداري تغيير يافته است.