مقاله اثربخشي آموزش تحليل ارتباط محاوره اي به مادران بر بهبود عملكرد خانواده آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۵۰۳ تا ۵۱۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش تحليل ارتباط محاوره اي به مادران بر بهبود عملكرد خانواده آنان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل ارتباط محاوره اي
مقاله عملكرد خانواده
مقاله مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش تحليل ارتباط محاوره اي به مادران بر بهبود عملكرد خانواده آنان بوده است. روش پژوهش، نيمه تجربي بود. جامعه آماري شامل كليه مادران دانش آموزان دختر دبيرستان هاي بزرگ دولتي منطقه دو شهر تهران بود كه از طريق ترکيبي از روش نمونه گيري تصادفي و خوشه اي ۵۰ نفر (براي دو گروه ۲۵ نفري آزمايش و گواه) انتخاب شده و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه سنجش خانواده (FAD)، مي باشد كه به صورت پيش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحليل داده ها از آزمون تحليل کوواريانس به وسيله نرم افزار SPSS استفاده شد.
يافته هاي پژوهش نشان دادند که اين روش بر بهبود عملكرد خانواده مادران موثر مي باشد. بدين معنا كه آموزش تحليل ارتباط محاوره اي، «نقش ها»، «حل مساله» و «ابراز عواطف» آنان را بهبود مي بخشد