مقاله اثربخشي آموزش حافظه فعال بر بهبود عملكرد تحصيلي كودكان با ناتواني يادگيري رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش حافظه فعال بر بهبود عملكرد تحصيلي كودكان با ناتواني يادگيري رياضي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناتواني يادگيري رياضي
مقاله حافظه فعال
مقاله عملكرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابايي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان با ناتواني يادگيري رياضي است.
روش: روش اين پژوهش آزمايشي بود. براي اين هدف، ۳۰ كودك با ناتواني يادگيري رياضي پايه سوم ابتدايي به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي، انتخاب و به روش تصادفي در گروه هاي آزمايشي و كنترل گمارده شدند (۱۵ كودك در گروه آزمايشي و ۱۵ كودك در گروه كنترل). ابزارهاي مورد استفاده عبارت از مقياس هوش كودكان وكسلر ويرايش چهار، آزمون تشخيصي حساب نارسايي و آزمون عملکرد تحصيلي رياضي پايه سوم دبستان بود. آموزش حافظه فعال بر روي گروه آزمايش انجام گرفت. داده هاي به دست آمده با روش آماري تحليل كواريانس مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش حافظه فعال مي تواند عملکرد تحصيلي دانش آموزان با ناتواني يادگيري رياضي را بهبود بخشد.
نتيجه گيري: آموزش حافظه فعال مي تواند به عنوان يك روش مداخله اي در بهبود اشکالات رياضي در دانش آموزان با ناتواني يادگيري رياضيات مورد استفاده قرار گيرد.