مقاله اثربخشي آموزش خانواده بر ميزان بار رواني مراقبان خانگي بيماران رواني بستري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش خانواده بر ميزان بار رواني مراقبان خانگي بيماران رواني بستري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال رواني
مقاله مراقب خانوادگي
مقاله بار رواني
مقاله مداخله آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نويديان علي
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تعيين اثربخشي آموزش خانواده بر ميزان بار رواني مراقبان خانگي بيماران رواني بستري در بيمارستان نور شهر اصفهان.
روش: مطالعه حاضر، به روش کارآزمايي باليني تصادفي يک سوکور، اثربخشي يک برنامه آموزش رواني گروهي را بر روي ۱۰۰ نفر مراقب خانوادگي بيماران رواني بستري در بيمارستان نور وابسته به مرکز تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم  پزشکي اصفهان، طي يک دوره سه ماهه، مورد آزمون قرار داده است. بار رواني مراقبان با استفاده از پرسش نامه سنجش بار رواني تعيين و برآورد گرديد.
يافته ها: ميانگين نمره بار رواني در مراقبان خانگي بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا و اختلالات خلقي دريافت کننده مداخله آموزش رواني، به طور معني داري (P=0.001) نسبت به گروه کنترل، کاهش يافت.
نتيجه گيري: برنامه مداخله  گروهي به منظور کاهش بار رواني، در نمونه اي از مراقبان خانگي بيماران موثر بود و اين امر مي تواند کيفيت زندگي بيماران و مراقبان را به طور ضمني بهبود و ارتقا بخشد.