مقاله اثربخشي آموزش خانواده درماني ساختي به شيوه گروهي برکاهش تعارضات زناشويي زوجين ارجاعي به شعب شوراي حل اختلاف شهرستان باغملک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش خانواده درماني ساختي به شيوه گروهي برکاهش تعارضات زناشويي زوجين ارجاعي به شعب شوراي حل اختلاف شهرستان باغملک
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده درماني ساختي
مقاله شيوه گروهي
مقاله تعارضات زناشويي زوجين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري يونس
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر اثربخشي مداخلات خانواده درماني ساختي به شيوه گروهي بر کاهش تعارضات زناشويي زوجين شهرستان باغملک مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش زوجين ارجاع داده شده به شوراهاي حل اختلاف شهرستان باغملک بود. نمونه آماري اين تحقيق را تعداد ۳۰ زوج تشکيل داد که نمره آنها در تعارضات زناشويي يک انحراف معيار بالاتر از ميانگين بود. نمونه انتخاب شده با استفاده از روش گمارش تصادفي به دو گروه آزمايش و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشويي (MCQ) بود. طرح پژوهشي طرح نيمه تجربي با پيش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. ابتدا براي هر گروه پيش آزمون اجرا گرديده، سپس مداخله آزمايشي (خانواده درماني ساختي) در طي ۷ جلسه به اجرا در آمد. پس از اتمام برنامه درماني پس آزمون اجرا گرديد. زوجين پس از گذشت ۱٫۵ ماه تحت آزمون پيگيري قرار گرفتند. نتايج فرضيه ها با استفاده از روش آماري تحليل کواريانس تک متغيري و چند متغيري مورد تجزيه و تحليل نشان داد که خانواده درماني ساختي باعث کاهش تعارضات زناشويي و مولفه هاي آن، هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پيگيري مي شود.