مقاله اثربخشي آموزش خود تنظيمي يادگيري و مهارت هاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش خود تنظيمي يادگيري و مهارت هاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله خود تنظيمي
مقاله دانشجويان
مقاله مهارت هاي مطالعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي بخشي سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش تعيين ميزان اثربخشي آموزش خود تنظيمي تحصيلي و مهارت هاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان بود.
روش: روش پژوهش از نوع آزمايشي با طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و جامعه پژوهش کليه دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه پيام نور واحد بومهن بود که از ميان آن ها تعداد ۳۰ دانشجو پس از اجراي آزمون تشخيصي عملکرد تحصيلي درتاج (۱۳۸۳) به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. آزمودني هاي گروه آزمايش به مدت ۸ جلسه يک ساعته، تحت آموزش خود تنظيمي تحصيلي و مهارت هاي مطالعه قرار گرفت، اما گروه گواه مداخله اي دريافت نکرد. داده هاي با استفاده از روش کوواريانس تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که آموزش خود تنظيمي تحصيلي و مهارت هاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي اثر مثبت دارد.
نتيجه گيري: با آموزش خود تنظيمي تحصيلي و مهارت هاي مطالعه مي توان راهبردهايي کارآمد و سودمندي را براي افزايش پيشرفت تحصيلي و بهبود کارکرد تحصيلي در اختيار دانشجويان قرار داد.