مقاله اثربخشي آموزش خود نظارتي توجه بر عملکرد حل مساله رياضي دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي دچار ناتواني رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش خود نظارتي توجه بر عملکرد حل مساله رياضي دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي دچار ناتواني رياضي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حل مساله رياضي
مقاله خود نظارتي توجه
مقاله ناتواني رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: ميرنسب ميرمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي‌ آذر اسكندر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان اثربخشي آموزش خود نظارتي توجه بر عملکرد حل مساله رياضي دانش آموزان پسر دچار ناتواني رياضي بود.
روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمايشي است که در اجراي آن از طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. آزمودني هاي پژوهش شامل ۲۰ نفر از دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تبريز در سال ۸۸-۱۳۸۷ بودند که به روش تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و به طور تصادفي در هر يک از گروه هاي آزمايش و گواه قرار گرفتند. از آزمون تشخيصي رياضي ايران کي مت (۱۹۷۶) استفاده شد. آزمودني هاي گروه آزمايش به مدت ۱۰ جلسه ۴۵ دقيقه اي آموزش هاي خود نظارتي را دريافت کردند. گروه گواه نيز همزمان به برنامه هاي عادي کلاسي خود ادامه دادند.
يافته ها: يافته هاي حاصل از تحليل کوواريانس نشان داد نمره هاي دانش آموزان گروه آزمايش در پس آزمون حل مساله رياضي بالاتر از گروه گواه شده است.
نتيجه گيري: پژوهش حاضر کاربردهايي براي والدين، معلمان و متخصصان دانش آموزان دچار ناتواني رياضي دارد که مي توانند از اين راهبردها براي پيشرفت درس رياضي استفاده کنند.