مقاله اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر کاهش نشخوار فکري و افسردگي دانشجويان دانشگاه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر کاهش نشخوار فکري و افسردگي دانشجويان دانشگاه اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذهن آگاهي
مقاله نشخوارفکري
مقاله افسردگي
مقاله دانشجويان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرگون حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، تعيين اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر کاهش افسردگي و نشخوارفکري بود. فرايند آموزش ذهن آگاهي بر اساس نظريه هاي شناختي تيزديل بنا شده است. به اين منظور ۳۶ بيمار مبتلا به افسردگي (۱۲ مرد و ۲۴ زن) به طور تصادفي در ۲ گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. کليه بيماران پيش از آغاز درمان و پس از آن، دو پرسشنامه افسردگي بک و نشخوارفکري را پر کردند. آموزش به صورت گروهي در ۸ جلسه (هفته اي يک جلسه دو ساعته) بر روي گروه آزمايش انجام گرديد. نتايج تحليل کوواريانس حاکي از اثربخشي روش درماني شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بود، به طوري که در نمرات حاصل از پرسشنامه هاي افسردگي و نشخوار فکري گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل تفاوت معناداري مشاهده شد (P<0.01) همچنين مشاهدات کيفي نشان داد روش مذکور در بالا بردن تمرکز و همچنين پيشگيري از افسردگي موثر است.