مقاله اثربخشي آموزش رويکرد هيجان مدار بر رضايت جنسي زوجين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش رويکرد هيجان مدار بر رضايت جنسي زوجين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زوج درماني
مقاله رويکرد هيجان مدار
مقاله رضايت جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرپروران نازنين
جناب آقای / سرکار خانم: تبريزي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: نوابي نژاد شكوه
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير به کارگيري رويکرد هيجان مدار بر ميزان نارضايتي جنسي زوجين است. جامعه آماري اين پژوهش، شامل زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره دولتي و خصوصي شيراز بود که حداقل يک و حداکثر ده سال از ازدواج آنان مي گذشت. از اين جامعه، ۱۶ زوج (۳۲ نفر) که نمره کسب شده آنها در پرسشنامه رضايت جنسي، کمتر از سطح متوسط بود، انتخاب و بطور تصادفي در دو گروه آزمايشي و کنترل کاربندي شدند. گروه آزمايشي به مدت ده جلسه ۱٫۵ ساعته، تحت مداخله زوج درماني هيجان مدار قرار گرفتند. نتايج، نشان دهنده آن بود که مداخله هيجان مدار بر افزايش مولفه هاي رضايت جنسي زوجين موثر و تاثير آن در زنان بيش از مردان بود.