مقاله اثربخشي آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي – رفتاري برکنترل قندخون و افسرگي در بيماران ديابتي نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۸۵ تا ۳۹۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي – رفتاري برکنترل قندخون و افسرگي در بيماران ديابتي نوع ۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله هموگلوبين گليکوزيله
مقاله آموزش مديريت استرس
مقاله شناختي – رفتاري
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوازده امامي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: روشن چسلي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت يک بيماري مزمن با عوارضي نامطلوب است. علاوه بر عوارض جسمي، برخي مشکلات روان شناختي به ويژه استرس و افسردگي نيز در افراد مبتلا به ديابت شايع است. هدف از پژوهش حاضر، تعيين اثربخشي آموزش مديريت استرس به روش شناختي – رفتاري، بر کنترل قند خون و افسردگي در بيماران ديابتي نوع ۲ بود.
مواد و روش ها: طي يک کارآزمايي باليني تصادفي تعداد ۴۰ بيمار از اعضاي موسسه خيريه ديابت اصفهان که مبتلا به ديابت نوع ۲ بودند، به روش نمونه گيري داوطلبانه در دسترس انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه مورد (۲۰= تعداد) و شاهد (۲۰= تعداد) تقسيم شدند. گروه مورد به مدت ۱۲ جلسه دو ساعته در دوره آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي – رفتاري گروهي شرکت کردند. به منظور ارزيابي تاثير مداخله، آزمايش هموگلوبين گليکوزيله (HbA1c)، قبل و سه ماه پس از پايان مداخله انجام شد. پرسشنامه DASS به عنوان زير مقياس افسردگي قبل، پس از پايان مداخله و سه ماه بعد از آن توسط هر دو گروه تکميل شد. داده هاي حاصل با آناليز کوواريانس و واريانس براي اندازه گيري هاي تكرار شونده بررسي شدند.
يافته ها: در مورد قندخون (HbA1c) پس از مداخله، ميانگين نمره هاي گروه مورد نسبت به گروه شاهد به طور معني داري کاهش يافته بود (p<0.001). هم چنين، ميانگين نمره هاي افسردگي گروه مورد نيز پس از مداخله به طور معني داري کمتر از گروه شاهد بود (p<0.001). اين يافته در پيگيري سه ماهه نيز پابرجا باقي ماند.
نتيجه گيري: آموزش مديريت استرس مي تواند بر کاهش افسردگي و حتي کنترل قند خون در بيماران ديابتي نوع ۲ اثربخش باشد. ارايه اين نوع آموزش به عنوان بخشي از درمان و مراقبت جامع ديابت توصيه مي شود.