مقاله اثربخشي آموزش مسووليت ‌پذيري به شيوه واقعيت درماني گلاسر بر کاهش بحران هويت دانش ‌آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۹۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش مسووليت ‌پذيري به شيوه واقعيت درماني گلاسر بر کاهش بحران هويت دانش ‌آموزان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسووليت پذيري
مقاله بحران هويت
مقاله واقعيت درماني گلاسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش مسووليت ‌پذيري به شيوه واقعيت درماني گلاسر بر بحران هويت دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اهواز بود. نمونه آماري شامل ۴۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز که به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله‌ اي انتخاب شده و در دو گروه گروه آزمايشي و گروه کنترل گمارده شدند. از هر دو گروه به وسيله‌ پرسشنامه بحران هويت، پيش آزمون به عمل آمد. سپس، گروه آزمايش به مدت ۹ هفته، هفته‌ اي يک جلسه ۹۰ دقيقه ‌اي در معرض متغير مستقل (آموزش مسووليت ‌پذيري)، قرارگرفت. طرح پژوهش از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمون پي ‌گير بود و براي تحليل داده ها از روش تحليل کواريانس يک متغيري (آنکوا) در سطح معناداري استفاده گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد که آموزش مسووليت پذيري به شيوه واقعيت درماني گلاسر باعث کاهش بحران هويت دانش آموزان دختر گروه آزمايش در مقايسه گروه کنترل ‌مي شود (a=0.05).