مقاله اثربخشي آموزش “مكان كنترل” بر اساس رويكرد شناختي بر اعتماد به نفس دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۸۴ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش “مكان كنترل” بر اساس رويكرد شناختي بر اعتماد به نفس دانش آموزان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک اسنادي
مقاله مكان كنترل
مقاله اعتماد به نفس
مقاله افت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني ام البنين
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان تفتي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پيامدهاي رفتار كه به علل بيروني چون بخت و اقبال يا كمك ديگران نسبت داده مي شود بر اعتماد به نفس و پيشرفت تحصيلي افراد موثر است. هدف اين مطالعه بررسي اثربخشي آموزش مكان كنترل بر اساس رويكرد شناختي بر اعتماد به نفس دانش آموزان متوسطه شهر يزد بود.
مواد و روش کار: اين مطالعه توصيفي-تحليلي به صورت طرح آزمايشي با استفاده از طرح پيش آزمون-پس آزمون بر روي ۱۵ دانش آموز دبيرستاني پايه اول در سال ۸۷-۸۸ شهرستان يزد انجام شد. نمونه ها با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و ۱۵ نفر نيز به عنوان گروه شاهد انتخاب گرديدند. ابزار مورد استفاده، تست اعتماد به نفس آيزنك و برنامه آموزش مكان كنترل بود. براي تحليل آماري از آزمون t استفاده شد.
يافته ها: نتايج حاصل از تحليل هاي آماري نشان دادكه بين گروه مورد آزمايش و شاهد در افزايش اعتماد به نفس تفاوت معني دار وجود دارد (p=0.01) يافته هاي حاصل از آزمون  t همبسته حاكي از آن بودكه در پيشرفت تحصيلي گروه آزمايش، قبل و بعد از آموزش مكان كنترل، تفاوت معني داري وجود نداشته است.
نتيجه گيري: با توجه به پژوهش انجام شده، آموزش مكان كنترل بر اساس رويكرد شناختي بر اعتماد به نفس موثر مي باشد ولي بر بهبود پيشرفت تحصيلي تاثير مثبتي ديده نشد.