مقاله اثربخشي آموزش مهارتهاي کنترل خشم بر سازگاري فردي – اجتماعي دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش مهارتهاي کنترل خشم بر سازگاري فردي – اجتماعي دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارتهاي کنترل خشم
مقاله سازگاري فردي – اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي کنترل خشم بر سازگاري فردي – اجتماعي دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر بود. جامعه آماري پژوهش کليه دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ بودند. نمونه اين پژوهش را ۵۰ نفر از اين دانش آموزان تشکيل مي دادند که از بين جامعه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند و به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند (گروه آزمايش ۲۵ نفر و گروه گواه ۲۵ نفر). پژوهش به روش تحقيق آزمايشي انجام شد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه سازگاري فردي – اجتماعي کاليفرنيا بود. پس از انتخاب تصادفي گروههاي آزمايش و گواه، ابتدا بر روي هر دو گروه پيش آزمون اجرا گرديد، سپس مداخله آزمايشي (آموزش مهارتهاي کنترل خشم)، در ۸ جلسه ۱٫۵ ساعته ارايه گرديد و پس از اتمام برنامه آموزش، پس آزمون روي هر دو گروه اجرا شد. سپس داده ها با استفاده از روش تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) تجزيه و تحليل شدند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که آموزش مهارتهاي کنترل خشم موجب افزايش سازگاري فردي – اجتماعي دانش آموزان دختر گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه شده است. سطح معناداري در اين پژوهش P<0.001 است.