مقاله اثربخشي آموزش مهارت‎ هاي مقابله با تنيدگي بر تنيدگي فرزندپروري مادران داراي فرزندان با اختلال کاستي توجه و بيش‎ فعالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش مهارت‎ هاي مقابله با تنيدگي بر تنيدگي فرزندپروري مادران داراي فرزندان با اختلال کاستي توجه و بيش‎ فعالي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال کاستي توجه و بيش‎ فعالي
مقاله تنيدگي فرزندپروري
مقاله مهارت ‎‎هاي مقابله با تنيدگي مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: به پژوه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: متولي پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فرزاد ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي عسگرآبادي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به ‎منظور بررسي اثر بخشي آموزش مهارت ‎هاي مقابله با تنيدگي بر ميزان تنيدگي فرزندپروري مادران داراي فرزندان با اختلال کاستي توجه و بيش فعالي انجام گرفت.
نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش تعداد ۲۴ نفر از مادراني بودند که فرزندان آن ها داراي اختلال کاستي توجه و بيش‎ فعالي تشخيص داده شده بودند که به طور مساوي در دو گروه آزمايشي و کنترل همتاسازي شدند.
ابزار ‎هاي پژوهش شامل الکترو انسفالوگرافي کمي، شاخص تنيدگي فرزندپروري و فهرست بررسي تشخيص اختلال کاستي توجه و بيش‎ فعالي بود. برنامه آموزش مهارت‎ هاي مقابله با تنيدگي در يازده جلسه شصت دقيقه اي (هفته اي سه جلسه) در گروه آزمايشي اجرا شد. فرضيه اين پژوهش با استفاده از تحليل کوواريانس مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان دادند که آموزش مهارت‎ هاي مقابله با تنيدگي بر تنيدگي فرزندپروري مادران گروه آزمايشي به طور معناداري موثر بوده و کاهش ميزان تنيدگي فرزندپروري را به دنبال داشته است. اين کاهش شامل خرده مقياس‎ هاي فزون ‎طلبي، محدوديت نقش، افسردگي و انزواي اجتماعي مي‎شد. اين يافته‎ ها بدين معناست که برنامه مداخله‎ اي توانسته است تنيدگي فرزندپروري مادران داراي كودكان با اختلال كاستي توجه و بيش‎ فعالي را كاهش دهد.