مقاله اثربخشي آموزش مهارت حل مساله بر خودپنداره تحصيلي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۲۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش مهارت حل مساله بر خودپنداره تحصيلي دانشجويان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت حل مساله
مقاله خودتحصيلي
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زراعت زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: غفوريان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بسياري از موفقيت ها يا شکست هاي تحصيلي، ريشه در تصورات کلي فرد نسبت به توانايي هاي خود در رابطه با يادگيري هاي آموزشگاهي دارد. از اين رو، پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مساله در ارتقاي مفهوم خودتحصيلي و در نتيجه در پيشرفت تحصيلي دانشجويان انجام شد.
روش ها: اين پژوهش شبه- آزمايشي با استفاده از دو گروه آزمايش و کنترل روي ۳۰ نفر از دانشجويان رشته مهندسي کامپيوتر دانشگاه شيراز با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انجام شد. ابزار به کاررفته براي جمع آوري داده ها، آزمون مفهوم خودتحصيلي دلاور بود و براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي شامل تحليل واريانس يک طرفه با نرم افزار SPSS 11 استفاده شد.
يافته ها: در مورد اثربخشي آموزش مهارت حل مساله در پيشرفت تحصيلي، در گروه آزمايش ميانگين x1=12.86و در گروه کنترل ميانگين x2=10.85و t=2.31 به دست آمد. در مورد اثربخشي آموزش مهارت حل مساله بر مفهوم خودپنداره تحصيلي، در گروه آزمايش ميانگين x1=56.26و در گروه کنترل ميانگين x2=48.53 و t=9.2به دست آمد.
نتيجه گيري: آموزش مهارت هاي حل مساله به دانشجويان، باعث توانمندي و ارتقاي مفهوم خودتحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مي شود و بايد در برنامه هاي آموزشي مورد توجه قرار گيرد.