مقاله اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر کاهش نشانگان جسماني و اضطراب دانش جويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر کاهش نشانگان جسماني و اضطراب دانش جويان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي مديريت استرس
مقاله نشانگان جسماني
مقاله اضطراب
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيربيم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف ازانجام اين پژوهش، تعيين اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر کاهش نشانگان جسماني و اضطراب دانش جويان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران است.
جامعه آماري پژوهش را همه دانش جويان دختر دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران تشکيل مي دهند، که ۴۰ نفر از آن ها، به عنوان نمونه پژوهش، به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند و ميزان نشانگان جسماني و اضطراب آن ها، پيش از آغاز طرح و پس از اجراي هشت نشست آموزش مهارت هاي مديريت استرس، به وسيله مقياس سلامت عمومي ۲۸ سوآلي،مورد سنجش قرار گرفت.
نتايج به دست آمده از تحليل داده ها نشان مي دهد که آموزش مهارت هاي مديريت استرس باعث کاهش نشانگان جسماني واضطراب دانش جويان گروه آزمايشي، در مقايسه با گروه گواه، شده است، هم چنين، نتايج پژوهش بيان گر آن است که هر چه دانشجويان تسلط بيش تري بر مهارت کنترل استرس داشته باشند، از سلامت روان بالاتري برخوردار اند، زيرا مهارت کنترل استرس، به دليل آن که با توجه به موقعيت، ارزيابي دقيق، و جدا از احساسات فرد انجام مي شود، با واقع گرايي بيش تر و موثرتري همراه است.