مقاله اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله اي بر اضطراب دختران دبيرستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله اي بر اضطراب دختران دبيرستاني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله مهارت هاي مقابله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاكاوند عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پارسامنش فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير آموزش برنامه مهارت هاي مقابله اي بر اضطراب دانش آموزان دختر دبيرستاني بود. بدين منظور ۶۰ نفر از دانش آموزان از بين دختران سال اول دبيرستان هاي كرج به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند و پس از كنترل متغيرهاي هوش و وضعيت اقتصادي، ۲۰ نفر حذف و بقيه در دو گروه ۲۰ نفره، آزمايش و كنترل جاي گرفتند، و در اولين جلسه در هر دو گروه پرسشنامه اضطراب بك (BAI) به عنوان پيش آزمون اجرا گرديد، سپس برنامه آموزش مهارت هاي مقابله اي (لوينسون و گوت ليب، ۱۹۹۵)، طي ۱۴ جلسه به گروه آزمايشي آموزش داده شد. پس از پايان آموز ش ها، پرسشنامه اضطراب بك (BAI) مجددا به عنوان پس آزمون براي هر دو گروه اجرا گرديد. داده ها با استفاده از آزمون آماري كوواريانس و آزمون تي نمونه هاي جفت شده، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد كه آموزش مهارت هاي مقابله اي در كاهش عامل كلي اضطراب و دو خرده مقياس آن: اضطراب جسمي و ذهني در دانش آموزان گروه آزمايشي به طور معناداري موثر است.