مقاله اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر پرخاشگري دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر پرخاشگري دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرخاشگري
مقاله هوش هيجاني
مقاله خشم
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: اديب راد نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني پور رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پرخاشگري به عنوان نوعي هيجان خشم، يکي از مهم ترين مشکلات نوجوانان در برقراري رابطه با ديگران است. تحيقيقات نشان داده که به کمک هوش هيجاني مي توان هيجان ها را مديريت نمود. پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر پرخاشگري نوجوانان ۱۷-۱۴ ساله دبيرستاني شهر ديواندره انجام شد.
روش ها: مطالعه حاضر به روش آزمايشي و با طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. براي اين منظور ۱۲۰ نفر از ميان ۴۲۰ نفر دانش آموز سال اول اين مدارس به صورت تصادفي انتخاب شدند و به پرسشنامه پرخاشگري باس و پري که براي جمع آوري اطلاعات در نظر گرفته شده بود، پاسخ گفتند. سپس ۳۰ نفر از دانش آموزان که نمرات بالايي در آزمون پرخاشگري کسب کردند انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمايش به صورت تصادفي جايگزين شدند. افراد گروه آزمايش، طي ۸ جلسه مورد آموزش هوش هيجاني قرار گرفتند اما گروه کنترل، آموزشي در اين رابطه دريافت ننمودند. پس از آن هر دو گروه دوباره به آزمون پرخاشگري پاسخ گفتند. در پايان نيز براي توصيف و تحليل داده ها از ميانگين و انحراف استاندارد و آزمون کوواريانس استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که آموزش هوش هيجاني مي تواند بر کاهش پرخاشگري تاثير داشته باشد. آموزش هوش هيجاني بر پرخاشگري فيزيکي، پرخاشگري کلامي و خشم تاثير داشت، اما خصومت را در دانش آموزان کاهش نداد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد ارايه دروسي با محتواي آموزش هوش هيجاني در مدارس مي تواند تا حد زيادي بر کاهش پرخاشگري کلامي و بدني و رفتارهاي خشن در نوجوانان پسر تاثير داشته باشد.