مقاله اثربخشي آموزش پيشگيري از روابط آسيب زا بر نگرش دانش آموزان پسر مدارس متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش پيشگيري از روابط آسيب زا بر نگرش دانش آموزان پسر مدارس متوسطه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش نسبت به روابط دختر و پسر
مقاله پيشگيري از روابط آسيب زا
مقاله آسيبهاي اجتماعي
مقاله آسيبهاي رواني ـ عاطفي
مقاله مشکلات تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ داراني هما
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير آموزش پيشگيري از روابط آسيب زا بر نگرش دانش آموزان مدارس متوسطه شاهين شهر نسبت به روابط دختر و پسر، انجام شد. روش تحقيق نيمه تجربي از نوع دو گروهي همراه پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري يکماهه بود. جامعه آماري را دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه منطقه شاهين شهر در سال تحصيلي ۸۶ ـ ۸۵ تشکيل دادند. نمونه گيري به شيوه تصادفي خوشه اي بر مبناي کلاس، در دو گروه آزمايش و گواه از سه مدرسه، انجام گرفت. آزمودنيهاي گروه آزمايش طي يک دوره شش جلسه اي ۹۰ دقيقه اي، مداخلات آموزشي را دريافت کرده و گروه گواه هيچ مداخله اي را دريافت نکردند. سپس به وسيله پرسشنامه محقق ساخته «نگرش نسبت به روابط دختر و پسر» که شامل۴۱ سوال بود، مورد آزمون قرار گرفتند. اين پرسشنامه به بررسي نگرش دانش آموزان پسر نسبت به روابط دختر و پسر پرداخته و داده ها با توجه به فرضيه هاي تحقيق از طريق تحليل واريانس چند متغيره بررسي شد و اين نتيجه حاصل شد که در مرحله پس آزمون و پيگيري، آموزشها در نگرش دانش آموزان پسر، در حيطه آسيبهاي اجتماعي، آسيب به زندگي مشترک آينده و ايجاد مشکلات تحصيلي موثر بوده و نگرش آنها را نسبت به اينکه روابط منجر به آسيب در موارد ذکر شده مي شود، تغيير داده است (P<0.05). همچنين در مرحله پس آزمون، نتايج، تغيير نگرش در زمينه آسيب به روابط با خانواده و ايجاد مشکلات عاطفي ـ رواني را نشان داد، ولي اين تغيير در مرحله پيگيري معنادار نبود (P<0.05).