مقاله اثربخشي آموزش گروهي شيوه هاي حل مساله بر کاهش بحران هويت نوجوانان دختر ( فرزندان جانبازان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش گروهي شيوه هاي حل مساله بر کاهش بحران هويت نوجوانان دختر ( فرزندان جانبازان)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حل مساله
مقاله بحران هويت
مقاله نوجوانان دختر
مقاله فرزندان جانبازان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري اعلا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي صدراله
جناب آقای / سرکار خانم: قادري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: فشارهاي ناشي از جنگ مي ‌تواند شکل ‌گيري و رشد هويت فرزندان جانبازان به ويژه دختران نوجوان را به مخاطره اندازد، لذا هدف از اين پژوهش تعيين اثربخشي آموزش گروهي شيوه ‌هاي حل مساله بر کاهش بحران هويت نوجوانان دختر (فرزندان جانبازان) با توجه به ويژگي ‌هاي دموگرافيکي (پايه تحصيلي و ميزان درآمد خانواده) مي‌ باشد.
مواد و روش ‌ها: روش پژوهش از نوع آزمايشي است. ابتدا در مرحله پيش ‌آزمون پرسشنامه هويت شخصي و مشخصات دموگرافيک بر روي ۱۰۰ دختر نوجوان فرزند جانباز اجرا شد. از بين افرادي که بالاترين نمره را در اين آزمون کسب ‌کرده ‌بودند، به صورت تصادفي منظم ۱۵ نفر به عنوان گروه آزمايش و ۱۵ نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب ‌شدند. سپس برنامه آموزش گروهي شيوه‌ هاي حل مساله براي گروه آزمايش به تعداد ۱۰ جلسه ۱٫۵ ساعته اجرا شد. تعداد گروه آزمايش به ۱۱ نفر تقليل يافت و در نهايت ۲۲ نفر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. پس از پايان جلسات آموزش، پرسشنامه هويت شخصي و مشخصات دموگرافيک در مرحله پس آزمون براي هر دو گروه آزمايش و کنترل اجرا شد و نتايج اين دو مرحله با هم مقايسه شده و تجزيه و تحليل شدند.
يافته‌ ها: براي تجزيه و تحليل داده ‌ها از کواريانس استفاده شد. نتايج تحليل نشان‌ داد که بين گروه آزمايش و گروه کنترل در رابطه با تاثير آموزش حل مساله بر بحران هويت تفاوت معني ‌دار وجود ‌دارد (p<0.0001). اثربخشي آموزش با توجه به تاثير ويژگي‌ هاي دموگرافيک معنادار نمي ‌باشد.
بحث و نتيجه ‌گيري: بر اساس يافته ‌هاي اين پژوهش مي ‌توان نتيجه گرفت که آموزش گروهي شيوه‌ هاي حل مساله بر کاهش بحران هويت نوجوانان دختر (فرزندان جانبازان) موثر بوده ‌است و آموزش به يک ميزان (بدون دخالت ويژگي هاي دموگرافيکي پايه تحصيلي و ميزان درآمد) بر افراد تاثير داشته ‌است.