مقاله اثربخشي آموزش گروهي مهارت هاي زندگي در بيماران اسکيزوفرنيک: کاربردهايي براي روشهاي درماني جامع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشي آموزش گروهي مهارت هاي زندگي در بيماران اسکيزوفرنيک: کاربردهايي براي روشهاي درماني جامع
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش گروهي
مقاله مهارت هاي زندگي
مقاله اسکيزوفرني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانجاني زينب
جناب آقای / سرکار خانم: قربانيان ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: اين پژوهش يک مطالعه پيش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. ۴۰ بيمار اسکيزوفرني بصورت تصادفي انتخاب و به دو گروه مساوي، گروه آزمايش و کنترل، تقسيم شدند.
روش بررسي: گروه آزمايش ۱۲ جلسه تحت اموزش مهارت هاي زندگي قرار گرفتند. داده ها توسط پرسشنامه نيمرخ مهارتهاي زندگي جمع اوري شد. نتايج دو گروه آزمايش و کنترل با استفاده از آزمون t و روش نمره هاي افزوده مقايسه شد.
يافته ها: يافته ها نشان دادند که بين دو گروه آزمايش و کنترل در مهارت تعامل اجتماعي و توانايي اجتماعي/ شخصي (۰۰۱/۰=p) تفاوت معني دار وجود دارد. اما بين اين دو گروه در مهارت هاي مراقبت از خود (۲۳۰/۰=P) و کاهش آشفتگي (۳۳۰/۰=P) تفاوت معني دار بدست نيامد.
نتيجه گيري: آموزش مهارت هاي زندگي در دو مهارت مراقبت از خود و کاهش آشفتگي در پس آزمون نسبت به پيش آزمون افزايش چشم گير و معني داري ايجاد نکرد. ولي در مهارت هاي تماس اجتماعي، روابط بين فردي، و مسيوليت پذيري تفاوت معني دار آماري بين پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش بوجود آورد.