مقاله اثربخشي استفاده از راهنماي راهبردهاي يادگيري در عملكرد معلمان شركت كننده در آموزشهاي مكاتبه اي ضمن خدمت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲۸ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي استفاده از راهنماي راهبردهاي يادگيري در عملكرد معلمان شركت كننده در آموزشهاي مكاتبه اي ضمن خدمت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي يادگيري
مقاله آموزش ضمن خدمت
مقاله آموزش مکاتبه اي
مقاله معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور آزمون اين فرضيه كه راهنماي راهبردهاي يادگيري باعث افزايش ميزان يادگيري و كاهش زمان مطالعه معلمان شركت كننده در دوره هاي آموزش مكاتبه اي ضمن خدمت فرهنگيان مي شود، ۱۵۶ شركت كننده در آزمون، شامل ۹۲ دبير زن و ۶۴ دبير مرد، به صورت تصادفي از ميان معلمان ثبت نام شده در يکي از آزمونهاي آموزش ضمن خدمت در منطقه ۱۶ آموزش و پرورش تهران انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايشي و کنترل تقسيم شدند. سپس به گروه آزمايشي راهنماي راهبردهاي يادگيري داده شد تا با استفاده از آن، کتاب موردنظر را مطالعه کنند اما گروه کنترل بدون استفاده از راهبردهاي يادگيري کتاب را مطالعه کردند. در روز و ساعت مشخصي هر دو گروه به سوالات آزمون يکساني پاسخ دادند و مدت زمان مطالعه خود را نيز مشخص کردند. تحليل نتايج با استفاده از آزمون t نشان داد که استفاده از راهبردهاي يادگيري مدت زمان مطالعه را کاهش مي دهد اما در ميزان يادگيري تاثيري ندارد. تحليل کوواريانس نشان داد که با ثابت نگه داشتن مدت زمان مطالعه، راهنماي راهبردهاي يادگيري باعث بهبود يادگيري شده است و اين تاثير براي گروهي که مدت زمان مطالعه آنها کم و متوسط بوده معني دار است اما براي گروهي که مدت زمان مطالعه آنها زياد بود معني دار نيست.