مقاله اثربخشي افشاي هيجاني (گفتاري و نوشتاري) بر علايم افسردگي، اضطراب و استرس دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشي افشاي هيجاني (گفتاري و نوشتاري) بر علايم افسردگي، اضطراب و استرس دانشجويان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افشاي هيجاني گفتاري
مقاله افشاي هيجاني نوشتاري
مقاله افسردگي
مقاله اضطراب
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي طهور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تاثير افشاي هيجاني (نوشتاري و گفتاري) روي علايم افسردگي، اضطراب و استرس در دانشجويان بود.
روش: در اين پژوهش تجربي از بين کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان تعداد ۴۰ دانشجو که نمرات بالايي را در خرده مقياس هاي افسردگي، اضطراب و استرس آزمون لاويباند و لاويباند (۱۹۹۵) کسب کرده بودند به طور تصادفي انتخاب، و به صورت تصادفي در ۲ گروه آزمايش (گروه افشاي گفتاري و گروه افشاي نوشتاري) و ۲ گروه کنترل قرار داده شدند. هر يک از آزمودنيهاي گروه هاي آزمايش دو هفته و هر هفته پنج جلسه ۳۰ دقيقه اي جهت انجام افشاي هيجاني گفتاري (آزمودنيهاي گروه آزمايش اول) و افشاي نوشتاري (آزمودنيهاي گروه آزمايش دوم) به صورت انفرادي به درمانگر مراجعه مي کردند. گروه هاي گواه در طي اين مدت مداخله اي دريافت نکردند. پس از اتمام جلسات پس آزمون روي چهار گروه اجرا و پس از سه ماه پيگيري شدند. جهت تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان دادکه فرايند تغييرات علايم افسردگي، اضطراب و استرس چهار گروه در طول زمان تفاوت معناداري دارد. آزمون تعقيبي بون فرني نشان داد که بين نمرات پيش آزمون و پس آزمون گروه هاي آزمايش تفاوت معنادار وجود دارد ولي بين پس آزمون و پيگيري اين گروه ها تفاوت معناداري وجود ندارد. اين بدين معناست که اثرات مداخله از پس آزمون تا پيگيري تغيير معناداري نداشته است. از ديگر يافته هاي اين پژوهش اين بود که تاثير افشاي هيجاني نوشتاري در مورد افسردگي و استرس بيشتر از افشاي هيجاني گفتاري است.
نتيجه گيري: افشاي هيجاني نوشتاري و گفتاري باعث کاهش علايم افسردگي، اضطراب و استرس افراد داراي اين علايم باليني مي شود. بنابراين، مي تواند به عنوان يکي از روش هاي ساده، موثر و کم هزينه در رويارويي و مقابله با وقايع منفي زندگي مورد توجه متخصصان قرار گيرد.