مقاله اثربخشي برنامه آموزش روان شناختي خانواده بر بهبود جو خانوادگي بيماران مبتلا به اختلالات شديد روان پزشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي برنامه آموزش روان شناختي خانواده بر بهبود جو خانوادگي بيماران مبتلا به اختلالات شديد روان پزشكي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه آموزش روان شناختي خانواده
مقاله جو خانوادگي
مقاله اختلالات شديد روان پزشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرملو سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري علي
جناب آقای / سرکار خانم: متقي پور ياسمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي برنامه آموزش روان شناختي خانواده بر جو خانوادگي در خانواده هاي بيماران مبتلا به اختلالات شديد روان پزشكي بود.
روش: نمونه پژوهش شامل خانواده هاي ۳۰ نفر از بيماران مبتلا به اختلالات شديد روان پزشكي بود كه در سال ۱۳۸۶ در بيمارستان طالقاني و امام حسين (ع) شهر تهران بستري بودند و از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. افرادي كه مايل به شركت در برنامه بودند در گروه آزمايش و افرادي كه در برنامه شركت نكردند در گروه كنترل قرار گرفتند. هر دو گروه به پرسش نامه جو خانواده پاسخ دادند (پيش آزمون) و سپس برنامه آموزشي ۶ جلسه به صورت جلسات هفتگي ۲ ساعته براي گروه آزمايش به اجرا درآمد. داده ها با استفاده از آزمون T مستقل و كوواريانس تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: آموزش روان شناختي باعث افزايش انسجام و بيانگري (P<0.001) در گروه آزمايش شد، اما تغييري در مولفه هاي جو كلي خانواده و تعارض در دو گروه ديده نشد.
نتيجه گيري: آموزش روان شناختي خانواده افراد مبتلا به اختلالات شديد روان پزشكي تاثير مثبتي بر جو خانوادگي آنها ندارد. آموزش روان شناختي خانواده باعث افزايش بيانگري و انسجام خانواده مي شود، اما تغييري در مولفه تعارض ايجاد نمي كند.