مقاله اثربخشي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي بر ميزان سازگاري دانشجويان نابينا و کم بينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي بر ميزان سازگاري دانشجويان نابينا و کم بينا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابينايي
مقاله کم بينايي
مقاله برنامه آموزش مهارت هاي زندگي
مقاله سازگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورسيد سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب الهي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي سالار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: هدف از اين پژوهش، بررسي اثربخشي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي بر ميزان سازگاري دانشجويان نابينا و کم بينا بود.
روش ها: جامعه آماري کليه دانشجويان نابينا و کم بيناي دانشگاه هاي اصفهان بودند. از اين ميان، ۲۱ دانشجو به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفي ۱۱ نفر در گروه آزمايش و ۱۰ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. در بررسي اوليه، تمامي دانشجويان پرسش نامه سازگاري بل را تکميل کردند. گروه آزمايش به صورت حضوري به مدت ۱۲ جلسه (يک جلسه در هفته) در برنامه آموزشي مهارت هاي زندگي شرکت کردند و به صورت غيرحضوري، در منزل با CD تحت آموزش قرار گرفتند. گروه کنترل هيچ گونه آموزشي دريافت نکرد. از دو گروه پس از اتمام جلسات توسط همان ابزار، پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 16 و با استفاده از شاخص هاي توصيفي و آزمون تحليل کوواريانس چند متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج تحليل کوواريانس تفاوت معني داري در مرحله پس آزمون بين گروه آزمايش (۹۳٫۴۹±۴٫۰۲) و گروه کنترل (۷۱٫۲۶±۴٫۲۱) نشان داد (P<0.001).
نتيجه گيري: برنامه آموزش مهارت هاي زندگي روشي موثر براي افزايش سازگاري دانشجويان نابينا و کم بينا است.