مقاله اثربخشي برنامه فرزندپروري مثبت بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي، کمبود توجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۴۹۷ تا ۵۱۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشي برنامه فرزندپروري مثبت بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي، کمبود توجه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوه فرزندپروري مثبت
مقاله سلامت روان
مقاله اختلال بيش فعالي
مقاله کمبود توجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري بهنازسادات
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آشتياني علي
جناب آقای / سرکار خانم: خوشابي كتايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، اثربخشي برنامه گروهي فرزندپروري مثبت بر سلامت روان مادران کودکان ۴ تا ۱۲ ساله مبتلا به اختلال بيش فعالي، کمبود توجه است. در يک مطالعه شبه تجربي با استفاده از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، مادران ۲۰ کودک مبتلا به اختلال بيش فعالي، کمبود توجه، به صورت در دسترس از دو مرکز درماني وابسته به دانشگاه، انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند.
گروه آزمايش به مدت ۸ جلسه تحت آموزش برنامه گروهي فرزندپروري مثبت قرار گرفت. آزمودني ها به وسيله مقياس سلامت روان عمومي در ۳ مرحله (قبل از مداخله، بعد از مداخله و مرحله پي گيري) مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحليل کوواريانس چند متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان دادند که اجراي برنامه آموزشي منجر به افزايش معنادار سلامت روان مادران گروه آزمايش در مقايسه با مادران گروه کنترل شده است. در نتيجه برنامه فرزند پروري مثبت در ارتقا سلامت روان مادران داراي کودک مبتلا به اختلال بيش فعالي، کمبود توجه، موثر است؛ لذا پيشنهاد مي شود درمانگران از اين روش براي کمک به اين گروه کودکان استفاده نمايند.