مقاله اثربخشي برنامه هاي توانمند سازي زناشويي بر رضايت مندي زناشويي زوجين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در روان شناسي باليني از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشي برنامه هاي توانمند سازي زناشويي بر رضايت مندي زناشويي زوجين
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه توانمندسازي زناشويي
مقاله برنامه انريچ
مقاله برنامه گلاسر و زوجين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحسني كلوري فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آشتياني علي
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي برنامه هاي توانمندسازي زناشويي بر رضايت مندي زوجين مي باشد.
روش: اين پژوهش در چارچوب طرح هاي آزمايشي پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل مي باشد. ۳۶ زوج از زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزيستي شهر اردبيل به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل جايگزين شدند. گروه هاي آزمايشي برنامه هاي توانمندسازي انريچ و گلاسر را دريافت نمودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه رضايت مندي زناشويي جمع آوري و با استفاده از آزمون تحليل کواريانس تا متغيري و چند متغيري تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد رضايت مندي زناشويي در هر دو گروه آزمايشي نسبت به گروه کنترل به طور معناداري بهبود يافته است.
نتيجه گيري: يافته ها از اثربخشي برنامه هاي توانمندسازي ازدواج در پيشگيري از بروز ناسازگاري هاي زناشويي حمايت مي کند.