مقاله اثربخشي برنامه هاي درسي دروس تربيتي بر ارتقا سطح دانش، نگرش و مهارتهاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۲۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي برنامه هاي درسي دروس تربيتي بر ارتقا سطح دانش، نگرش و مهارتهاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسي
مقاله دروس تربيتي
مقاله اثربخشي
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله مهارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي درسي دروس تربيتي دوره هاي كارشناسي رشته هاي مختلف دبيري بر ارتقا سطح دانش، نگرش و مهارتهاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران مي باشد. روش مطالعه و تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع مقطعي است. جامعه آماري شامل دانشجويان دوره كارشناسي رشته هاي مختلف دبيري دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران به تعداد ۱۶۴۴ نفر بود كه تا سال تحصيلي ۸۶ – ۸۵ مشغول به تحصيل بودند. حجم نمونه آن نيز به تعداد ۳۱۰ نفر تعيين گرديد كه به روش تصادفي طبقه اي نسبي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته است كه بر اساس فرضيه هاي تحقيق و به شيوه مقياس ليكرت انجام مي شود. اين پرسشنامه پس از تعيين روايي و اعتبار ميان نمونه آماري توزيع شده است. در پايان بمنظور تجزيه و تحليل اطلاعات از روشهاي آماري توصيفي از قبيل توزيع فراواني، درصد فراواني و جداول آماري مربوط به آن استفاده گرديد. در بخش آمار استنباطي نيز از آزمون كروسكال – واليس کمک گرفته شد. و براي بررسي ميزان تاثير برنامه هاي درسي دروس تربيتي بر حسب جنسيت از آزمون  U مان – ويتني استفاده شده است.
نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه دانش، نگرش و مهارتهاي دانشجويان بر حسب رشته هاي مختلف تحصيلي و جنسيت دستخوش تغيير شده است. اين تغيير در رشته آموزش ابتدايي بيشتر از ساير رشته ها و در مردان بهتر از زنان بوده است. اما يافته ها حاكي از آن است كه در متغير سال هاي مختلف تحصيلي تنها دانش دانشجويان تغيير يافته ولي نگرش و مهارتهاي آنها تغيير معناداري پيدا نكرده است.