مقاله اثربخشي برنامه پيشگيري اجتماع محور از اعتياد بر كيفيت زندگي در استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۳۵۷ تا ۳۷۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي برنامه پيشگيري اجتماع محور از اعتياد بر كيفيت زندگي در استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروز
مقاله عمل محله اي
مقاله كيفيت زندگي
مقاله مشاركت
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پورنياز مينا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ستاره فروزان آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: امروزه رويكرد پيشگيري اجتماع محور و ارتقاء سلامت رواني ـ اجتماعي در ايران به جايي رسيده است كه نياز به نشان دادن اعتبار و اثربخشي فعاليتها براي گسترش موقعيت كنوني آن شديدا احساس مي شود. اين تحقيق، فرآيند، برآيند، اثر نهايي و چگونگي تحقق اهداف و نيز فعاليتهاي برنامه پيشگيري اجتماع محور در استان آذربايجان شرقي را ارزشيابي نموده است.
روش: اين مطالعه به روش «شبه تجربي» از نوع پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل همسان انجام شده است. ۵ محله تحت پوشش برنامه (در بدو تاسيس) به عنوان گروه آزمايش و همين تعداد محله همسان به عنوان گروه كنترل انتخاب شده اند.
يافته  ها: آزمون تفاوت ميانگينها، اثر مداخله بر نگرش و كيفيت زندگي را نشان مي دهد، در حالي كه اثر بر ميزان بروز معني دار نيست. تحليل پراکنش (آناليز واريانس) دو راهه اثر اصلي نگرش و كيفيت زندگي را معني دار و اثر تقابلي را تنها براي كيفيت زندگي معني دار گزارش كرده است. با آزمون تحليل مميزي مشخص شد گروه بندي داراي قاعده مبتني بر ضرايب متغيرهاست و در مجموع ۶۱% افراد دو گروه آزمايش و كنترل، به درستي از هم تفكيك شده اند. مقدار مشاركت و تحقق اهداف در حد زياد گزارش شده است.
بحث: برخلاف مدل منطقي سنتي كه در آن عمل محله اي (در يك رابطه خطي) از طريق نگرش، موجب كاهش بروز و از آن طريق موجب ارتقا كيفيت زندگي مي شود، نتيجه اين پژوهش فرضيه رابطه غيرخطي را مطرح مي كند.