مقاله اثربخشي تزريق مخلوط متيل پردنيزولون استات و ليدوکائين دو درصد در نقاط طب سوزني و مقايسه آن با درمان دارويي خوراکي در کمردرد حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشي تزريق مخلوط متيل پردنيزولون استات و ليدوکائين دو درصد در نقاط طب سوزني و مقايسه آن با درمان دارويي خوراکي در کمردرد حاد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد
مقاله نقاط طب سوزني
مقاله متيل پردنيزولون استات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان فرد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: گرامي طيبي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: طب سوزني يک روش مداخله اي بوده که بخصوص در درمان درد يا کاهش آن مفيد مي باشد. اين مطالعه در نظر دارد روش سريع و ساده اي جهت درمان کمردرد حاد با تزريق در نقاط طب سوزني با استفاده از مخلوط ليدوکائين و متيل پردنيزولون استات ارايه دهد.
مواد و روش ها: پنجاه بيمار با درد حاد کمري که داراي تست باليني (Straight Leg Rising) SLR مثبت بودند و همچنين حداقل در سه نقطه از پنج نقطه طب سوزني BL-57، BL-40، BL-36 (or BL-37)، BL-23 و  GB-30درد داشتند انتخاب گرديده و به صورت تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. درمان گروه اول توسط تزريق ۴۰ ميليگرم متيل پردنيزولون و دو سيسي ليدوکائين دو درصد در حداقل سه نقطه از پنج نقطه فوق صورت گرفت و در گروه دوم توسط کپسول پيروکسيکام ۲۰ ميلي گرم در روز، قرص متوکاربامول ۵۰۰ ميلي گرم سه بار در روزو قرص ديازپام ۱۰ ميلي گرم موقع خواب به مدت يک هفته صورت گرفت. ارزيابي بيماران با روشهاي عدد دهي درد، توانايي بيمار در لي لي کردن به مقدار پنج قدم با پاي گرفتار، تست SLR و نمره دهي توانايي فعاليت در کمردرد انجام گرديد.
يافته ها: گروه تزريق در نقاط طب سوزني از نظر امتياز نمره دهي توانايي فعاليت درکمردرد و توانايي بيمار در لي لي کردن استاندارد پاسخ بهتري به درمان داشت و از نظر امتياز عدددهي درد و تستSLR  هر دو گروه پاسخ موثر ولي يکساني به درمان داشتند.
استنتاج: با توجه به اينکه تزريق در نقاط طب سوزني تنها در يک جلسه انجام گرديد و ارزان تر از درمان دارويي خوراکي نيز بوده، مي توان اين نوع درمان را به عنوان يک روش مناسب، ارزان و سريع در بيماران کمردرد حاد با انتشار درد به يکي از اندام هاي تحتاني پيشنهاد نمود.