مقاله اثربخشي تقويت مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه گروهي بر منبع کنترل دانش آموزان دبيرستاني شهر گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي تقويت مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه گروهي بر منبع کنترل دانش آموزان دبيرستاني شهر گرگان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مثبت انديشي
مقاله منبع كنترل دروني
مقاله منبع كنترل بيروني
مقاله خوشبيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي اسمرود فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: جوان بخش عبدالرحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي اثر بخشي آموزش و تقويت مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه گروهي بر منبع کنترل دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان گرگان انجام شده است. فرضيه اصلي اين تحقيق اين بود که آموزش مهارت هاي مثبت انديشي دروني سازي منبع کنترل دانش آموزان دبيرستاني را افزايش مي دهد.
پژوهش حاضراز جمله پژوهش هاي نيمه آزمايشي (مداخله اي) با طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است. در اين تحقيق از بين جامعه آماري پژوهش که دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان گرگان در سال تحصيلي ۸۵ – ۸۴ بودند، نمونه اي شامل ۴۰ نفر از دانش آموزان پايه دوم به شيوه تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. قبل از انجام مداخله آموزشي (ارايه متغير مستقل) دو گروه با استفاده از پرسشنامه هاي منبع کنترل راتر و شادکامي آکسفورد (مثبت انديشي) پيش آزمون شدند. سپس آزمودني ها بر اساس نمرات اکتسابي در آزمون راتر به دو گروه منبع کنترل دروني و بيروني تقسيم شدند. آزمودني ها به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند (۲۰ نفر با منبع کنترل بيروني،۲۰ نفر دروني) در مرحله بعد به گروه آزمايش به مدت ۸ جلسه يک ساعته مهارت هاي مثبت انديشي آموزش داده شد. يک هفته پس از انجام مداخله دوباره هر دو گروه پس آزمون شدند.
تحليل نتايج با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد که تفاوت بين دو گروه آزمايش و کنترل معنادار است (P<0.007)، به اين بيان که آموزش مهارت هاي مثبت انديشي در تغيير منبع کنترل موثر بوده است. نتايج به دست آمده در اين تحقيق همسو با ساير تحقيقات بوده و سودمندي و تاثير آموزش مهارت هاي مثبت انديشي در دروني سازي منبع کنترل دانش آموزان دبيرستاني را تاييد مي کند.