مقاله اثربخشي تنش زدايي تدريجي عضلاني بر تنيدگي ادراک شده بيماران مبتلا به فشارخون اساسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در روان شناسي باليني از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي تنش زدايي تدريجي عضلاني بر تنيدگي ادراک شده بيماران مبتلا به فشارخون اساسي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش زدايي
مقاله تنيدگي ادراک شده
مقاله فشارخون اساسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام خاني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جان بزرگي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: برزگرقاضي كمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي تنش زدايي تدريجي عضلاني بر تنيدگي ادراک شده در بيماران مبتلا به فشار خون اساسي مي باشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي نيمه آزمايشي است که در قالب يک طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه گواه صورت گرفت. بيماران مبتلا به پرفشاري خون مراجعه کننده به بيمارستان بوعلي سيناي قزوين، جامعه آماري پژوهش را تشکيل مي دادند. ۴۰ نفر از بيماران به شيوه تصادفي انتخاب شدند سپس به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه گماشته شدند. تمام آزمودنيها درمان را تکميل نمودند. در گروه آزمايش تنش زدايي با شيوه انقباض – تنش زدايي تدريجي بر اساس ۱۶ گروه عضلات در ۱۲ جلسه اجرا شد.
يافته ها: نتايج حاصل از آزمون تحليل کواريانس نشان داد که تنش زدايي به طور معني داري تنيدگي ادراک شده، فشار خون سيستوليک، فشارخون دياستوليک و ضربان قلب را در بيماران گروه آزمايش کاهش داده است.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش و پژوهش هاي پيشين مي توان تنش زدايي را يکي از شيوه هاي موثر بر کاهش تنيدگي ادراک شده و فشارخون بر شمرد.