مقاله اثربخشي درمان با محدودسازي بر کيفيت خواب سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشي درمان با محدودسازي بر کيفيت خواب سالمندان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت خواب
مقاله درمان با محدوديت خواب
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: خانكه حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي خشكناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطاني پوريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعيين اثر درمان با محدود سازي بر کيفيت خواب سالمندان بود.
روش بررسي: پژوهش حاضر، مطالعه اي نيمه تجربي بود، جامعه پژوهش شامل ۵۰۰۰ سالمند عضو کانون جهانديدگان شيراز و نمونه متشکل از ۵۰ نفر با احتساب معيارهاي ورود و خروج بودند. به دنبال ريزش ۲۵ درصد، ۳۸ سالمند (۲۴ زن و ۱۴ مرد) با ميانگين سني ۶۵ سال که مبتلا به بي خوابي اوليه و کيفيت خواب نامناسب بودند، با شاخص کيفيت خواب پيتزبورگ مورد ارزيابي قرار گرفتند. شرکت کنندگان به روش بلوک ه اي تصادفي در دو گروه مداخله (۱۹ نفر) و کنترل (۱۹ نفر) قرار گرفتند. مداخله به مدت ۴ هفته، و با بسته درماني محدوديت خواب، انجام شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از SPSS 16 و آزمون هاي آماري کلموگروف اسميرنوف، تي زوجي و تي مستقل استفاده شد.
يافته ها: ميانگين نمره کيفيت خواب قبل از مداخله، در گروه هاي آزمايش و کنترل به ترتيب ۱۴٫۲۱ و ۱۳ بود که پس از مداخله به مقادير ۱۱٫۲۶ و ۱۲٫۷۸ تغيير کرد. تفاوت ميانگين نمرات کيفيت خواب پس از مداخله از لحاظ آماري معنادار (P=0.038) بود.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد درمان با محدوديت خواب مي تواند منجر به ارتقا کيفيت خواب در سالمندان شود. لذا آموزش اين مداخلات در قالب آموزش ضمن خدمت به کادر درمان و به خصوص پرستاران شاغل در حيطه سالمندي توصيه مي شود.