مقاله اثربخشي درمان حل مساله در کاهش شدت افسردگي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۵۴ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي درمان حل مساله در کاهش شدت افسردگي دانشجويان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان حل مساله
مقاله افسردگي
مقاله دانشجويان
مقاله مقياس افسردگي بک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي نيا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: يكه يزدان دوست رخساره
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژاد علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: غرايي بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: گروسي فرشي ميرتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: افسردگي يک مشکل روانشناختي با رويکردهاي درماني مختلف دارويي و غير دارويي است. درمان حل مساله نوعي مداخله روانشناختي کوتاه مدت است و مي تواند به تنهايي و يا همراه با ساير رويکردهاي درماني استفاده گردد. ما اثر بخشي درمان حل مساله در کاهش شدت افسردگي را مطالعه نموديم.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مداخله اي ما ۶۴ نفراز دانشجويان دانشگاه تبريز را که بر اساس تشخيص مقياس افسردگي بک (II) مبتلا به افسردگي بودند را انتخاب نموده و آنان را به صورت تصادفي در دو گروه مداخله و کنترل قرار داديم. گروه مداخله شش جلسه درمان حل مساله (بر اساس روش گلدفريد و ديزرال) در عرض سه هفته دريافت نمودند. در پايان بر روي هر دو گروه مقياس افسردگي بک اجرا شد.
يافته ها: در مجموع ۶۴ دانشجو (مذکر / مونث، با ميانگين ۲۲ سال و دامنه سني ۱۸ الي ۲۶ سال) مورد مطالعه قرار گرفت. نمرات مقياس افسردگي بک در گروه مداخله از ۱۹٫۹۷ به ۱۵٫۹۶ تغيير يافت (P<0.01). و در گروه کنترل نمرات از ۱۸٫۰۹ به ۱۸٫۲۸ تغيير يافت و اين تغيير در گروه کنترل معني دار نبود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد درمان حل مساله شيوه اي موثر براي کاهش شدت افسردگي مي باشد.