مقاله اثربخشي درمان رفتاري – فراشناختي برميزان باورهاي هراس بيماران زن مبتلا به اختلال هراس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي درمان رفتاري – فراشناختي برميزان باورهاي هراس بيماران زن مبتلا به اختلال هراس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان رفتاري – فراشناختي
مقاله باورهاي هراس
مقاله اختلال هراس (پانيك)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: افشارزنجاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي درمان رفتاري – فراشناختي برميزان باورهاي هراس بيماران زن مبتلا به هراس (پانيك) طراحي گرديده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك كارآزمايي باليني است. نمونه شامل ۲۴ بيمار زن با تشخيص اختلال هراس بودكه از ميان ۷۶ بيمار مبتلا به هراس مراجعه كننده به مراكز روان پزشكي انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و شاهد قرار داده شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه باورهاي هراس گرينبرگ استفاده شد كه در پيش آزمون، پس آزمون و پي گيري توسط افراد تكميل گرديد. درمان رفتاري – فراشناختي طي هشت جلسه بر روي گروه آزمايش انجام گرفت و گروه شاهد ضمن دريافت درمان هاي متداول پزشکي جهت درمان  روان شناختي در ليست انتظار قرار گرفت.
يافته ها: بر اساس نتايج تحليل كواريانس، ميانگين نمرات باورهاي هراس درگروه آزمايش به طور معني داري نسبت به گروه شاهد كاهش پيداكرده است (P<0.05).
نتيجه گيري: بيماران زني كه تحت درمان رفتاري- فراشناختي قرار گرفتند نمره باورهاي هراس پايين تري نسبت به گروه شاهد داشتند. بنابراين، نتايج حاکي از اين است که اين درمان باعث كاهش باورهاي هراس بيماران زن مبتلا مي شود.