مقاله اثربخشي درمان شناختي رفتاري مديريت استرس بر کيفيت زندگي زنان نابارور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشي درمان شناختي رفتاري مديريت استرس بر کيفيت زندگي زنان نابارور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناباروري
مقاله کيفيت زندگي
مقاله درمان شناختي رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چوب فروش زاده آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناباروري يک رويداد منفي بسيار مهم زندگي است که تاثيرات مخربي روي کيفيت زندگي افراد مي گذارد. هدف اين پژوهش بررسي تاثير درمان شناختي رفتاري مديريت استرس بر ميزان کيفيت زندگي زنان نابارور مراجعه کننده به کلينيک هاي زنان و نازايي شهر يزد بود.
روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه شبه آزمايشي با پيش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل با پيگيري يک ماهه است. جامعه آماري آن ۲۱۴ نفراز زنان ناباروري بودندکه در تابستان ۱۳۸۸ به کلينيک هاي زنان و نازايي شهر يزد مراجعه کرده بودند. ۲۴ زن نابارور با بهره گيري از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (۱۲ نفر) و گروه کنترل (۱۲ نفر) قرار گرفتند. گروه آزمايش به مدت ۱۰ جلسه هفتگي درمان شناختي رفتاري مديريت استرس را دريافت کردند. گردآوري داده ها به کمک پرسشنامه اندازه گيري عمومي كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني و پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت شناختي انجام شد. تحليل داده ها به کمک نرم افزار SPSS (نسخه ۱۵) در دو سطح آمار تو صيفي و تحليل کواريانس صورت گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان داد که ميانگين نمرات کيفيت زندگي در گروه آزمايش افزايش معني داري هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پيگيري نسبت به گروه کنترل داشته است (p=0.000).
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاکي از اثربخشي درمان شناختي رفتاري مديريت استرس در بهبود کيفيت زندگي زنان نابارور مي باشد. با توجه به کاهش کيفيت زندگي در زنان نابارور و موثر بودن مداخله رواني بايد توجه جدي به درمانهاي روان شناختي در اين گروه بيماران شود.